RODO dla kandydatów do pracy i współpracy

Szanowni Państwo!
Przesyłając ofertę współpracy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe przyjmując tym samym do wiadomości poniższe zasady ich przetwarzania. Państwa dane będziemy przetwarzać jedynie w sposób zgodny z prawem, zapewniając tym danym poufność, należytą ochronę i ich integralność. W poniższej informacji chcemy wskazać Państwu cele, w jakich Państwa dane będziemy przetwarzać oraz rodzaj i zakres pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, a także poinformować o przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Państwa danych osobowych będzie Respekt Personal Group Sp. z o.o. Bycie administratorem danych oznacza między innymi, że jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych, które otrzymamy w związku z procesem rekrutacji i ewentualnym przyszłym zatrudnieniem.

Czy mają Państwo obowiązek podać nam swoje dane i jakie Państwa dane wykorzystujemy?
Podanie danych osobowych, o które poprosimy, takich jak: imię i nazwisko, wykształcenie, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz, w przypadku, gdy są Państwo cudzoziemcami – paszport, pesel, dyplomy, jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji i wynika z obowiązujących przepisów prawa, jak też możliwości uzyskania prawa pobytu i świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli uzyskanie dla Państwa takich praw będzie konieczne. Dodatkowe dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrażacie Państwo, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, proszę jednak pamiętać, iż podanie dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali te dane, prosimy o nie umieszczanie ich w swoich dokumentach
Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa ofertę i dane w naszej bazie, proszę dodatkowo złożyć oświadczenie o wyrażeniu takiej zgody, najlepiej następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Respekt Personal Group Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji” lub innej, ale o tożsamym znaczeniu.
Nigdy nie zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Państwa orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.


W jakim celu będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy m. in.:
  • dla potrzeb rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • do podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • dla wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z legalizacji Państwa pobytu i pracy na terytorium Polski nami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak też podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, związanych z prowadzoną przez nas działalnością, m.in. zajmującym się obsługą kadrową, prawną, czy będących dostawcami usług IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas tylko przez okres rekrutacji (i ewentualnych przyszłych w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych dla celów przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok) i po jej zakończeniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


Jakie prawa Państwu przysługują i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu – mają Państwo prawo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
  • prawo do poprawiania – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo żądać wprowadzenia odpowiednich zmian,
  • prawo do usunięcia – to przysługujące Państwu prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Państwu w przypadku i wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, iż cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na ważność operacji przetworzenia dokonanych przed jej wycofaniem,
  • prawo do przekazywania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem i wykonalne, mogą Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Państwu zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak można się z nami skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych radcą prawnym Mają Sobocińską – Dura, która rozpatrzy Państwa zapytanie. Kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@msdlegal.pl.
ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group
ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group