Regulamin programu motywacyjnego

pt.: ”Rekomendujesz-zarabiasz” – I Edycja

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie pod nazwą „Rekomendujesz-zarabiasz”, zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorem programu jest spółka Respekt Personal Group sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Górnym, przy ul. Widokowej 8, NIP 5252685655, REGON 365928788, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000648652, o kapitale zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Program zaczyna się 01.06.2024, a ostatecznie kończy się w dniu 01.12.2024 (okres trwania Programu wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Program obejmuje sprzedaż usług świadczonych przez Organizatora.
 5. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Organizatora i spółek z nim powiązanych.
 6. Program ma charakter ogólnopolski, a jego zasady określa niniejszy regulamin.
 7. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Programu oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Programie. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Administratorem danych osobowych będzie Respekt Personal Group sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Górnym, przy ul. Widokowej 8 adres e-mail: biuro@respektpersonal.pl
 9. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia Programu. Po zakończeniu Programu dane osobowe Uczestników, w tym zwycięzców, będą przechowywane przez Administratora jedynie w niezbędnym zakresie, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Programem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Programie. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator może udostępniać́ dane osobowe innym odbiorcom w zakresie związanym z realizacją Programu. Będzie mógł również przekazywać́ dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają̨ dane osobowe na rzecz Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi księgowe, prawne). Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe jedynie w celu związanym z niniejszym Programem i jego realizację podmiotom z nim współpracującym. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych radcą prawnym Mają Sobocińską – Dura, która rozpatrzy Państwa zapytanie. Kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@msdlegal.pl
10.


11.

12.
13.

14.
udziału i przeprowadzenia Programu, wręczenia nagród (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes” i art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „przetwarzanie na podstawie zgody”.),
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podatkowych) (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „obowiązek prawny”),
dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Programu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
a)

b)

c)

Zasady i nagrody

 1. Uczestnicy Programu, którzy w okresie od 01.06.2024 do 30.09.2024 dokonają skutecznego polecenia usług Organizatora otrzymają premię pieniężną. Za skuteczne polecenie uważa się przesłane drogą mailową na adres rekomendacje@respektpersonal.pl polecenie, wskutek którego Organizator zawrze z podmiotem nie będącym jeszcze jego klientem, umowę o świadczenie usług, do wykonywania której wymagane będzie zatrudnienie co najmniej 20 pracowników i będzie świadczył usługi zgodnie z tą umową przez co najmniej jeden miesiąc.
 2. Uczestnicy Programu będą otrzymywać premię pieniężną, o której mowa w ust. 1 powyżej, o wysokości ustalonej zgodnie z poniższymi zasadami:
Nagrody będą przekazywane na wskazany przez laureata rachunek bankowy bądź gotówką, za pokwitowaniem, według wyboru Uczestnika, przy czym gotówką będą wypłacane nagrody do wysokości 15.000 zł.
Do nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości właściwej nagrody, zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku. Nagrody dodatkowe nie podlegają wypłacie, zostają zatrzymane przez Organizatora i przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.
Od łącznej wartości nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Przed przekazaniem nagrody, zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Programie, zostanie pobrany z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora. Poprzez odebranie nagrody laureat Programu wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród, ciążą na Organizatorze.

3.

4.


5.
w przypadku skutecznego polecenia usług Organizatora i realizacji umowy przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników premia wynosi 5.000 zł,
w przypadku skutecznego polecenia usług Organizatora i realizacji umowy przy zatrudnieniu co najmniej 40 pracowników premia wynosi 10.000 zł,
w przypadku skutecznego polecenia usług Organizatora i realizacji umowy przy zatrudnieniu 60 pracowników i więcej premia wynosi 5.000 zł za każdą dwudziestoosobową grupę pracowników.
a)

b)

c)

Ogłaszanie wyników, odbiór nagród

 1. O przyznanej nagrodzie Organizator będzie powiadamiał laureatów wybraną przez nich drogą komunikacji (sms/mail). Laureaci będą zobowiązani do przekazania danych niezbędnych do przygotowania przez Organizatora procedury wydania nagród i rozliczeń podatkowych.
 2. Nagrody będą przekazywane na wskazany przez laureata rachunek bankowy bądź gotówką, za pokwitowaniem, przy czym gotówką będą wypłacane nagrody do wysokości 15.000 zł.
 3. W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagroda zostaje przekazana do dyspozycji Organizatora, a przyznana nagroda dodatkowa, nie podlega zwrotowi ani przeliczeniu na inną nagrodę ani premię.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
 5. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie w każdym czasie. W szczególności przypadkach istotnych podejrzeń co do naruszenia zasad etyki i uczciwego postępowania.
 6. Uczestnicy Programu mogą zapoznać się z pełnym tekstem regulaminu w siedzibie Organizatora lub na jego stronie internetowej pod adresem https://respektpersonal.pl/regulamin

Postępowanie reklamacyjne

 1. W kwestiach dotyczących przeprowadzenia Programu, w tym nagrody dodatkowej, przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu trwania Programu, nie później jednak niż 14 dni od daty dostarczenia nagrody.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone listem poleconym na adres Organizatora (85-209 Bydgoszcz, ul Dworcowa 81 ) lub wiadomością e-mail wysłaną na adres: biuro@respektpersonal.pl i powinno zawierać wskazanie na niniejszy Program oraz imię, nazwisko Uczestnika, adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz jego treść.
 4. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Uczestnik powiadamiany będzie o wyniku reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, drogą mailową lub pocztową.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie aktualizacji danych Uczestnika, jak również za podanie danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania danych przez Uczestnika.
 3. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Programie „Rekomendujesz-zarabiasz” – I Edycja.
Załącznik nr 1
Zgoda na udział w programie „Rekomendujesz-zarabiasz” – I Edycja
Załącznik nr 2
Oświadczenie – PIT**

ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group
ul. Dworcowa 81 (IX piętro)
85-009 Bydgoszcz,
NIP: 5252685655
REGON: 365928788
KRS: 0000648652

© 2024 Respekt Personal Group