Umowa zlecenie - stawka godzinowa w 2024 roku

Polska jako kraj imigracji ekonomicznej – raport statystyczny

mapa
Polska w świadomości społecznej nie funkcjonuje jako kraj docelowy dla imigracji ekonomicznej. Spowodowane jest to faktem, że wielu naszych rodaków wyrusza poza granice kraju w poszukiwaniu lepszego komfortu życia oraz zatrudnienia. Wbrew powszechnej opinii Polska jest atrakcyjnym państwem dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają z nadzieją na stabilne zatrudnienie. Najczęściej polski rynek jest interesujący dla ludzi przybywających zza wschodniej granicy. Co dane liczbowe mówią o cudzoziemcach pracujących w Polsce.

Rekordowa ilość wydanych pozwoleń na pracę

Z roku na rok możemy zaobserwować wzrostowy trend dotyczący ilości wydanych przez nasz kraj pozwoleń na pracę. Zazwyczaj o pozwolenie na zatrudnienie ubiega się agencja pracy lub pracodawca, który ma zamiar zatrudnić osobę bez obywatelstwa polskiego. Dokument ten jest wydawany przez Urząd Wojewódzki. Wyjątek stanowi pozwolenie na pracę sezonową, które wydawane jest przez starostę. Uzyskanie pozwolenia na pracę oraz dokumentów pobytowych w pełni legalizuje pobyt cudzoziemca na terytorium polski. Zgodnie z danymi, które zawiera raport opracowany przez Główny Urząd Statystyczny, w ostatnich latach wydawanie pozwoleń na pracę miało następujący przebieg:

Rok i liczba wydanych pozwoleń na pracę

2017 -108 177

2018 -147 981

2019 -217 297

2020 - 198 301

2021- 233 486

{$te}
Analizując powyższe dane, można zauważyć wyraźny wzrost napływu pracowników bez obywatelstwa polskiego. Wyjątek stanowi rok 2020. Należy jednak przyjrzeć się sytuacji geopolitycznej, aby zrozumieć ten dysonans. W roku 2020 w naszym kraju ogłoszony został stan epidemii Covid-19, lock down oraz zamknięcie granic. W roku 2021 znowu wystąpił zauważalny wzrost. Aktualnie nie opracowano jeszcze kompletu informacji dotyczących ubiegłego roku, jednak dane zarejestrowane przez pierwsze półrocze pozwalają przypuszczać, że ponownie nastąpił wzrost wydanych pozwoleń w stosunku do lat poprzedzających. Do końca lipca 2022 roku liczba osób pracujących legalnie w Polsce i legitymująca się obywatelstwem inne niż polskie wynosiła 1 024 757. Jest to rekordowa liczba pracowników przyjezdnych, co w dużej mierze spowodowane jest aktualnie prowadzonym konfliktem na terytorium Ukrainy.

Jakie narodowości ubiegają się najczęściej o pozwolenie na pracę?

Przede wszystkim stanowimy atrakcyjny rynek pracy dla osób pochodzących ze wschodnich stron świata. Ze względu na małe różnice kulturowe, bliskość oraz aktualną sytuację polityczną w Ukrainie – to właśnie najwięcej obywateli tego kraju otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce. Na drugim miejscu znaleźli się cudzoziemcy z Białorusi, a następnie Gruzini. Na kolejnych miejscach plasują się obywatele Indii, Nepalu, Uzbekistanu oraz Mołdawii. Jak wyglądał statystyczny rozkład struktury zezwoleń wydanych na pracę w 2021 roku?

Kraj pochodzenia % udziału we wszystkich wydanych pozwoleniach na pracę

Ukraina - 68,5

Białoruś - 7,1

Indie - 2,4

Nepal - 2,0

Uzbekistan - 1,9

Filipiny - 1,8

Gruzja -1,8

Mołdawia -1,8

Indonezja -1,5

Procentowy rozkład zezwoleń na pracę wydanych obywatelom państw wschodnich w 2021 roku.

W jakim wieku są najczęściej imigranci ubiegający się o pozwolenie na pracę?

Główny Urząd Statystyczny opracował szczegółowe dane dotyczące obcokrajowców ubiegających się o pozwolenie na pracę. Osoby, które najczęściej starają się o legalizację pracy są w wieku 25-34 lat. Kolejną grupą są osoby w przedziale wiekowym 35-44 oraz osoby poniżej 25 roku życia. Następny przedział wiekowy to 45-54 lata. Osoby starsze stanowią zdecydowaną mniejszość. Co to oznacza dla naszego rynku pracy? Do Polski najliczniej przybywają osoby w wieku reprodukcyjnym, które mogą generować ogromny wpływ środków do budżetu państwa oraz będą pozytywnie wpływały na rozwój krajowej gospodarki. Od czasu wzrostu wydawanych pozwoleń na pracę bezrobocie w naszym kraju jest najniższe od wielu lat.

Jakiej płci są najczęściej osoby otrzymujące pozwolenie na pracę?

Podsumowując poprzednią część, najliczniejszą grupą pracowników imigracyjnych są osoby w wieku 25-44 lat. Jak wygląda rozkład wydanych pozwoleń na pracę ze względu na płeć osób ubiegających się o nie? Otóż najczęściej pozwolenie na pracę wydawane jest mężczyznom i stanowią oni aż 70,9% wszystkich wydanych pozwoleń. Kobiety stanowią jedynie 29,1%.

W jakich województwach pracuje najwięcej cudzoziemców?

W latach 2014-2015 to Mazowsze skupiało połowę wydawanych pozwoleń na pracę. W roku 2021 sytuacja jednak uległa zmianie, a rozkład na województwa stał się bardziej równomierny i aktualnie regiony, w których wydano najwięcej pozwoleń na pracę to:

Województwo Mazowieckie – 20,8% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę,

Województwo Wielkopolskie – 11,7% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę,

Województwo Łódzkie – 10,3% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę,

Województwo Kujawsko – Pomorskie – 8,2% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę.