Współpraca z agencją zatrudnienia w zakresie BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków w miejscu zatrudnienia. Wszystkie osoby powinny zostać odpowiednio przeszkolone oraz mieć zagwarantowane wszelkie środki ochrony, które są wymagane na podejmowanym przez nich stanowisku. Kwestie bezpieczeństwa pracowników zostały sprecyzowane w kodeksie pracy i są one warunkiem koniecznym. Współpraca z agencją zatrudnienia również obejmuje działania w zakresie BHP, z tego powodu jest ona korzystna dla przedsiębiorstw.

Outsourcing pracowniczy a szkolenie BHP

Coraz częściej wybieranym przez przedsiębiorstwa sposobem nawiązywania współpracy jest outsourcing. Takie rozwiązanie okazuje się dla firm korzystniejsze i efektywniejsze – okres zatrudnienia pracowników nie jest ograniczony czasowo. W przypadku pracy tymczasowej osoba może podejmować działania na rzecz jednego pracodawcy przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Powiązania w outsourcingu pracowniczym występują między pracodawcą a agencją zatrudnienia oraz agencją zatrudnienia i pracownikami. Wskutek tego kwestie związane z BHP są zobowiązaniem agencji – jest ona zobligowana do przeszkolenia nowo zatrudnionych osób oraz skierowania ich na badania lekarskie. Zakres działań firmy zatrudnienia w związku z BHP powinien zostać uszczegółowiony w umowie zawartej między nią a kontrahentem.

Pracownicy tymczasowi – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Kwestie dotyczące BHP zwyczajowo różnią się w przypadku zatrudniania pracowników tymczasowych – w przeciwieństwie do outsourcingu pracowniczego, forma zatrudnienia tymczasowego jest uregulowana prawnie. W tym przypadku agencja ma obowiązek poinformować pracownika tymczasowego o obligatoryjnych obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy poprzez dostarczenie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenie szkolenia BHP jest zadaniem pracodawcy.

Respekt Personal zajmuje się kwestiami BHP również w przypadku pracowników tymczasowych. Nasza firma przeprowadza szkolenie wstępne dla wszystkich nowo zatrudnionych osób. Jest to znaczne udogodnienie dla pracodawców, którzy dodatkowy kurs z bezpieczeństwa i higieny pracy mogą przeprowadzić wedle własnych potrzeb. Szczegóły związane z kwestiami BHP muszą zostać dokładnie omówione z danym kontrahentem oraz zapisane w umowie.