Wpływ pandemii na liczebność i strukturę zespołów pracowniczych spoza Polski

Nie sposób zaprzeczyć, że pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na wiele obszarów życia społecznego, zwłaszcza na gospodarkę. Nie zniechęciło to jednak obcokrajowców do przyjazdu do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Wręcz przeciwnie, agencje pracy miały w tym okresie mnóstwo “roboty”, gdyż obcokrajowcy – mimo trudności związanych z podróżowaniem – tłumnie przybywali do Polski w celach zarobkowych. Tendencję wzrostową widać przede wszystkim w statystykach, które publikuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny. Jak więc kształtuje się sytuacja cudzoziemców w naszym kraju w ostatnich latach pod względem demograficznym?

Polska wciąż atrakcyjnym kierunkiem dla obcokrajowców zza wschodniej granicy

Najnowsze dane – publikowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców – pochodzące z kwietnia 2021 roku, czyli podsumowujące pierwszy kwartał, mówią o 478,5 tys. obcokrajowców, którzy przyjechali do naszego kraju i posiadają aktualne dokumenty pobytowe. Aż 54,5 % z tej grupy stanowią Ukraińcy. Pozostali to obywatele Białorusi, Niemiec, Rosji, Wietnamu, Indii, Włoch, Gruzji, Chin i Wielkiej Brytanii. Dla zobrazowania tego, jak duża jest różnica w liczebności społeczności Ukraińców przebywających w Polsce a obywateli innych krajów, najlepiej posłuży przykład, że liczba drugich w tym zestawieniu – Białorusinów – wynosi 30,5 tys., czyli „zaledwie” 6,26 %. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o cudzoziemców pracujących w Polsce zarówno tymczasowo, jak i na stałe. Na koniec roku 2019 było ich ponad 651 000, w grudniu 2020 roku 725 000 (73,4 % stanowili obywatele Ukrainy), a najnowsze dane pokazują, że jest to już niemal 800 000 osób (stan na 31.05.2021 r.) Nie ma jeszcze dokładnych najświeższych informacji dotyczących struktury płci, ale na koniec 2019 roku zatrudnionych w Polsce było 219 960 kobiet oraz 431 433 mężczyzn narodowości innej niż polska. Warty zauważenia jest również fakt, że tylko 2 % obcokrajowców przebywających w naszym kraju było w wieku poprodukcyjnym oraz że aktualnie liczba kobiet w tym zestawieniu systematycznie pnie się w górę.

Agencje pracy odpowiedzią na potrzeby polskich firm

Pandemia koronawirusa nie zmieniła ogólnej tendencji zapotrzebowania rodzimych przedsiębiorców na zatrudnianie obcokrajowców. Na podstawie powyższych statystyk można wysnuć wniosek, że właściciele polskich firm doceniają fachowców pochodzących z zagranicy i chętnie oferują im posady. Ci z kolei coraz chętniej przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu godnych zarobków oraz stabilnej pracy. W jej znalezieniu pomagają agencje, które łączą interesy pracodawców i cudzoziemców. Można więc przypuszczać, że – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią – liczba obcokrajowców w Polsce wciąż będzie rosnąć, a outsourcing pracowniczy na długo pozostanie chętnie wybieranym przez polskich przedsiębiorców konceptem biznesowym. Jest to bowiem jedno z lepszych rozwiązań dotkliwego problemu, jakim jest niedobór kadry w firmie i brak perspektyw na znalezienie jej na lokalnym rynku pracy.